Regulamin sklepu czesciproste.pl

 

§ 1. Postanowienia wstępne 

Sklep internetowy Wydawnictwą Części Proste (zwany dalej „Sklepem”), dostępny pod adresem internetowym czesiproste.pl, prowadzony jest przez Wydawnictwo Części Proste Ogonowska i Rogoś Spółka Jawna (zwane dalej „Sprzedawcą”) z siedzibą w Gdańsku (ul. Ludwika Waryńskiego 45B/3, 80-433 Gdańsk), wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez VII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, pod numerem KRS 701583, NIP 9571099114, REGON 368714906.

 

§ 2. Definicje

1. Sprzedawca – Wydawnictwo Części Proste Ogonowska i Rogoś Spółka Jawna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Ludwika Waryńskiego 45B/3, kod pocztowy 80-433, NIP 9571099114, REGON 368714906.

2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym czesciproste.pl

4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą „Formularza zamówienia” i zmierzające bezpośrednio do zawarcia „Umowy sprzedaży produktu” lub „Produktów” ze sprzedawcą.

7. Konto – konto klienta w Sklepie. Gromadzi dane uzupełnione przez Klienta oraz informacje o złożonych przez Niego zamówieniach w Sklepie.

8. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwia utworzenie konta.

9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie. Umożliwia złożenie zamówienia poprzez dodanie „Produktów” do „Koszyka” oraz określenie warunków „Umowy sprzedaży”, w tym sposobu dostawy i płatności.

10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu. Istnieje możliwość zmiany zamówienia, w szczególności liczby produktów.

11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, będąca przedmiotem „Umowy sprzedaży” między Klientem a sprzedawcą.

12. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.

 

§ 3. Kontakt ze Sklepem

1. Adres sprzedawcy: ul. Ludwika Waryńskiego 45B/3, 80-433 Gdańsk.

2. Adres e-mail sprzedawcy: wydawnictwo@czesiproste.pl

3. Numer telefonu sprzedawcy: 505 090 420.

4. Numer rachunku bankowego sprzedawcy: ING Bank Śląski 10 1050 1764 1000 0092 4899 0518.

5. Klient może porozumiewać się ze sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze sprzedawcą w godzinach 10.00–16.00

 

§ 4. Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są:

1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

3. włączona obsługa plików cookies.

 

§ 5. Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania konta. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu konta zgodnie z postanowieniami § 6 regulaminu, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania konta. 

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). 

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena produktu oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronie Sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się umową sprzedaży.

 

§ 6. Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć konto w Sklepie, należy wypełnić formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail.

2. Założenie konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć konto poprzez wysłanie stosownego żądania do sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

§ 7. Zasady składania Zamówienia

 W celu złożenia zamówienia należy: 

1. zalogować się do Sklepu,

2. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,

3. zalogować się lub skorzystać z możliwości założenia konta,

4. wybrać sposób przesyłki i metodę płatności,

5. następnie potwierdzić zamówienie, klikając w przycisk na stronie,

6. w zależności od wybranego sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie (z zastrzeżeniem § 8 pkt 3).

 

§ 8. Oferowane metody dostawy oraz płatności 

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego produktu:

 • przesyłka pocztowa przedpłacona i pobraniowa,
 • przesyłka kurierska przedpłacona i pobraniowa,
 • odbiór osobisty po uprzednim umówieniu.

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 • płatność za pośrednictwem Przelewy24,
 • płatność przelewem na konto sprzedawcy.

3. Szczegółowe informacje na temat sposobów dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu.

 

§ 9. Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 regulaminu.

2. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na adres podany w trakcie składania zamówienia. Wiadomość zawiera oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W wypadku wyboru: 

 • płatności przelewem Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane,
 • płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, produkt zostanie wysłany przez sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania zamówienia. 

5. W wypadku zamówienia produktów o różnych terminach dostawy końcowym terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

6. Początek realizacji zamówienia liczony jest:

 • od dnia wpłynięcia pieniędzy na rachunek bankowy sprzedawcy – w wypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem,
 • od dnia zawarcia umowy sprzedaży – w wypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem.

7. W wypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego produkt będzie gotowy do odbioru w terminie wskazanym w opisie produktu. Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę odpowiednią wiadomością e-mail.

8. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

9. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

 • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia umowy sprzedaży.                 

10. Dostawa produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

11. Dostawa za granicę jest możliwa po indywidualnym ustaleniu.

12. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna. Koszty dostawy (w tym opłaty za transport,  usługi pocztowe) są prezentowane na stronie sklepu internetowego w procesie zamówienia. 

13. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny. 

 

§ 10. Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni.

2. Okres naliczania 14 dni rozpoczyna się od momentu dostarczenia produktu Klientowi.

3. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem tego terminu.

4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą poczty elektronicznej, poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. Skutki odstąpienia od umowy:

 • w wypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą,
 • nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia,
 • Sprzedawca zwróci płatność przy użyciu takiej samej formy płatności, której użył Klient,
 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotu lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania produktu,
 • Klient powinien odesłać produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował sprzedawcę o odstąpieniu od umowy,
 • Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

 

§ 11. Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe produkty.

2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy sprzedawcy.

3. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego regulaminu.

 

§ 12. Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest sprzedawca.

2. Dane osobowe Klienta zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji umowy sprzedaży. Jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klienta sklepu internetowego mogą być: 

 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

§ 13. Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z powodu ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.